Zmiany w prawie spółek handlowych w 2015 roku

Od 15 stycznia 2015 r. nowe przepisy przewidują, że w trybie S24 rejestrować można także spółkę jawną i komandytową. 

Skrócony został czas, w jakim spółka z o.o. S24 może być w fazie organizacji (od zawarcia umowy spółki do uzyskania wpisu). Dotychczas KSH przewidywał, że jeżeli zawiązanie spółki nie zostało zgłoszone do sądu rejestrowego w terminie sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki albo jeżeli postanowienie sądu odmawiające zarejestrowania stało się prawomocne, umowa spółki ulega rozwiązaniu. Zgodnie z nowelą w przypadku spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy (spółki z o.o. S24), termin, o którym mowa wynosi 7 dni.

Od 15 stycznia 2015 r. nowe prawo przewiduje także możliwość ustanowienia w spółce jawnej prokury w systemie S24. W spółce, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, podjęcie uchwały o ustanowieniu prokury może nastąpić przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. W takim przypadku wniosek o wpis do rejestru składany jest za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Uchwała ta powinna być opatrzona bezpiecznymi e-podpisami albo podpisami ePUAP i jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.

Dotychczas Ustawa o KRS wymagała, aby poświadczone (notarialnie albo przed sędzią/upoważnionym pracownikiem sądu) wzory podpisów osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu podlegającego obowiązkowi wpisu do KRS lub prokurenta dołączone były do wniosków o wpis a także w przypadku zmiany osób upoważnionych do reprezentowania tego podmiotu lub prokurenta. Regulacje te zostały uchylone. Zamiast powyższego obowiązku wykazać należy zgodę danej osoby na pełnienie funkcji. W myśl nowego prawa do wniosku o wpis osób reprezentujących podmiot wpisany do KRS, likwidatorów i prokurentów dołączyć należy zgodę tych osób na powołanie. Wymogu tego nie stosuje się, jeżeli wniosek o wpis jest podpisany przez osobę, która podlega wpisowi albo która udzieliła pełnomocnictwa do jego podpisania bądź zgoda jest wyrażona w protokole z posiedzenia organu powołującego daną osobę lub w umowie spółki.

Zgodnie z nową regulacją składając wniosek o wpis spółki do KRS należy dołączyć zgodę wspólników reprezentujących spółkę osobową czy członków zarządu, prokurentów, chyba że ma miejsce któraś z sytuacji zwalniających z tego obowiązków. Analogicznie należy postąpić gdy wniosek dotyczy wpisu do KRS nowego reprezentanta spółki.

Został ustanowiony obowiązek  składania w aktach rejestrowych adresów członków zarządu. W myśl nowych regulacji adresy członków zarządu należy dołączyć do zgłoszenia spółki oraz zmian w jej składzie osobowym, a także w przypadku każdorazowej zmiany adresu. Do chwili zgłoszenia zmiany adresy adres zgłoszony do rejestru jest adresem, na który dokonuje się doręczeń dla członka zarządu.

Aktualną listę adresów członków zarządu sporządzić należy na osobnej kartce i dołączyć do wniosku.

 

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Wtorki z eksportem w Toruniu

11-10-2019

Wtorki z eksportem w Toruniu

15 października 2019 r. w Toruniu dr Maksym Ferents poprowadził spotkanie informacyjne: Eksport na Ukrainę...

Rewolucja w regulacjach walutowych na Uk…

06-02-2019

Rewolucja w regulacjach walutowych na Ukrainie

Zasady polityki pieniężnej i kredytowej na 2019 rok zostały przyjęte w postanowieniu Banku Narodowego Ukrainy...

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Gr…

26-10-2018

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

25 października 2018 r. w Warszawie dr Maksym Ferents oraz Sergiusz Kuczyński - Partnerzy  Ferenc...

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – ni…

30-04-2018

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – nierezydentów na terytorium Polski

W związku z opodatkowaniem zarobków osiąganych przez osoby fizyczne – nierezydentów na terytorium Polski powstaje...

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Foru…

15-03-2018

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Forum Europa – Ukraina

Dr Maksym Ferents uczestniczył w obradach plenarnych XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie. Biznes, gospodarka, integracja...

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie…

04-07-2017

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie

27 września 2017 roku na Ukrainie wchodzi w życie ustawa upraszczająca inwestowanie w tym kraju. Ustawa...

Co po Brexicie?

30-03-2017

Co po Brexicie?

Obawy, które trapią nie tylko Polaków ale także innych obywateli unijnych, po własnie ogłoszonym początku...

Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych…

28-03-2017

 Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych na Ukrainie

W świetle procesów gospodarczych zachodzących aktualnie na Ukrainie oraz deklaracji władz na temat uporządkowania „reguł...

Biznes w Chinach

24-03-2017

Biznes w Chinach

Prawo spółek, ze względu na specyfikę polityczną, gospodarczą oraz kulturową Chin, a także odmienny system...