Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie

27 września 2017 roku na Ukrainie wchodzi w życie ustawa upraszczająca inwestowanie w tym kraju. Ustawa zakłada, m.in. uproszczenie procedury uzyskiwania przez obcokrajowców pozwoleń na pracę.

Dokument ten przewiduje zmniejszenie ilości dokumentów niezbędnych do uzyskania pozwolenia na pracę oraz uproszczenie procedury wydawania pozwoleń na pracę w przypadku założycieli i/lub uczestników bądź też beneficjentów utworzonych w Ukrainie przedsiębiorstw. Ponadto ustawa ustanawia minimalny poziom wynagrodzenia przysługującego zatrudnionemu przez ukraiński podmiot gospodarczy obcokrajowcowi (w przypadku organizacji pozarządowych minimalne wynagrodzenie powinno wynosić co najmniej 5 płac minimalnych, a w przypadku pozostałych podmiotów gospodarczych zatrudniających obcokrajowców – co najmniej 10 płac minimalnych). Ponadto pozwolenia na pracę wydawane będą na okres od 6 miesięcy do 3 lat, a czas trwania procedury rozpatrywania wniosku o udzielenie zgody na zatrudnienie obcokrajowca skrócono z 7 do 3 dni roboczych.

Prawo ukraińskie przewiduje także możliwość łatwiejszego uzyskania przez cudzoziemców pozwolenia na tymczasowe zamieszkanie. Przepisy te dotyczą m.in.:
• cudzoziemców pracujących w przedstawicielstwach (filiach) zagranicznych podmiotów działalności gospodarczej oraz banków;
• cudzoziemców uczestniczących w projektach pomocy technicznej dla Ukrainy;
• cudzoziemców działających w ukraińskich przedstawicielstwach zagranicznych organizacji społecznych i religijnych, zarejestrowanych na Ukrainie;
• cudzoziemców, którzy przybyli na Ukrainę jako wolontariusze w ramach specjalnych programów międzynarodowych lub pracujący w zarejestrowanych na Ukrainie organizacjach wolontariatu;
• cudzoziemców, którzy przybyli na Ukrainę w ramach wymiany naukowej, studyjnej lub kulturalnej;
• zagranicznych dziennikarzy;
• zagranicznych studentów;
• cudzoziemców przybywających na Ukrainę w celu łączenia rodzin z osobami wymienionymi wyżej;
• cudzoziemców przybywających na Ukrainę w celu łączenia rodzin z obywatelami Ukrainy.

Tak jak dotychczas pozwolenia na tymczasowe zamieszkania będą wydawane także cudzoziemcom, którzy otrzymali pozwolenie na pracę na Ukrainie. Wykaz dokumentów składanych w celu otrzymania pozwolenia na zamieszkanie jest inny dla każdej kategorii cudzoziemców. Wspólnym mianownikiem są: pismo-zaproszenie (w niektórych wypadkach poświadczone przez odpowiedni organ władzy państwowej) oraz polisa ubezpieczenia medycznego.

Ustawa przewiduje także wyłączny wykaz powodów do odmowy w wydaniu wizy, bądź zakazu wjazdu cudzoziemca na terytorium Ukrainy oraz powody i tryb skrócenia okresu przebywania i wydalenia cudzoziemca z Ukrainy. Takim powodem może być m. in. niewykonanie orzeczenia sądu lub organu administracji publicznej, bądź też niespełnienie zobowiązań przed osobami fizycznymi i prawnymi lub organami administracji publicznej w czasie poprzedniego pobytu na Ukrainie.

Zgodnie z nową ustawą cudzoziemcy będą mogli wjeżdżać, przebywać lub przejeżdżać tranzytem przez terytorium Ukrainy, jeżeli będą w stanie udowodnić, że posiadają dostateczne środki finansowe lub mogą takie uzyskać na Ukrainie. Takim potwierdzeniem może być gotówka, dokument bankowy lub list gwarancyjny od strony zapraszającej. Karta płatnicza natomiast nie będzie wystarczającym dowodem bez wypisu z konta, potwierdzającego posiadanie niezbędnych środków finansowych.

Ustawa w niektórych sytuacjach ogranicza też prawo cudzoziemca do wyjazdu z terytorium Ukrainy, m. in. jeżeli jest on podejrzanym, oskarżonym lub skazanym w ramach postępowania karnego lub wyjazd cudzoziemca jest w jakikolwiek inny sposób sprzeczny z interesem państwowym. Istotnym jest fakt, że wyjazd cudzoziemca z terytorium Ukrainy może być ograniczony przez sąd, jeżeli nie wywiązał się on ze swoich zobowiązań (materialnych lub finansowych) przed osobami fizycznymi lub prawnymi.

 

 

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Wtorki z eksportem w Toruniu

11-10-2019

Wtorki z eksportem w Toruniu

15 października 2019 r. w Toruniu dr Maksym Ferents poprowadził spotkanie informacyjne: Eksport na Ukrainę...

Rewolucja w regulacjach walutowych na Uk…

06-02-2019

Rewolucja w regulacjach walutowych na Ukrainie

Zasady polityki pieniężnej i kredytowej na 2019 rok zostały przyjęte w postanowieniu Banku Narodowego Ukrainy...

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Gr…

26-10-2018

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

25 października 2018 r. w Warszawie dr Maksym Ferents oraz Sergiusz Kuczyński - Partnerzy  Ferenc...

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – ni…

30-04-2018

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – nierezydentów na terytorium Polski

W związku z opodatkowaniem zarobków osiąganych przez osoby fizyczne – nierezydentów na terytorium Polski powstaje...

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Foru…

15-03-2018

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Forum Europa – Ukraina

Dr Maksym Ferents uczestniczył w obradach plenarnych XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie. Biznes, gospodarka, integracja...

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie…

04-07-2017

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie

27 września 2017 roku na Ukrainie wchodzi w życie ustawa upraszczająca inwestowanie w tym kraju. Ustawa...

Co po Brexicie?

30-03-2017

Co po Brexicie?

Obawy, które trapią nie tylko Polaków ale także innych obywateli unijnych, po własnie ogłoszonym początku...

Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych…

28-03-2017

 Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych na Ukrainie

W świetle procesów gospodarczych zachodzących aktualnie na Ukrainie oraz deklaracji władz na temat uporządkowania „reguł...

Biznes w Chinach

24-03-2017

Biznes w Chinach

Prawo spółek, ze względu na specyfikę polityczną, gospodarczą oraz kulturową Chin, a także odmienny system...