Co po Brexicie?

Obawy, które trapią nie tylko Polaków ale także innych obywateli unijnych, po własnie ogłoszonym początku wyjścia Wielkiej Brytanii ze składu Unii Europejskiej, już od dłuższego czasu spędzają im sen z powiek. Mało kto już pamięta jak wyglądało na Wyspach prowadzenie biznesu przez cudzoziemców do przystąpienia do Unii nowych krajów w 2004 roku. Tym czasem sytuacja (przynajmniej w dziedzinie prawa) nie wygląda tak dramatycznie jak rozpisują się tabloidy - nawet po opuszczeniu UE przez Wielką Brytanię konserwatywne i stabilne brytyjskie ustawodawstwo pozwoli obywatelom zjednoczonej Europy oraz państw trzecich na komfortowe funkcjonowanie na rynku brytyjskim. 

Rozpocząć działalność gospodarczą na Wyspach łatwo - wystarczy wypełnić bardzo prosty formularz, następnie podpisać go i wysłać do urzędu podatkowego - można to zrobić bezpłatnie nawet do trzech miesięcy po rozpoczęciu działalności - jako osoba samozatrudniająca się. Brak takich utrudnień wynika z tradycji i swobód obywatelskich, a prawo do pracy i do bogacenia się do takich swobód należą. Sam proces rozpoczęcia działalności gospodarczej na Wyspach przez obcokrajowca jest w porównaniu z innymi krajami stosunkowo proste, gdyż nie są wymagane specjalne zezwolenia ani licencje. Jedynie w branżach: usług bankowych, ubezpieczeń oraz doradztwie inwestycyjnym i handlu obcokrajowiec musi postarać się o zezwolenie.

Formy działalności gospodarczej

Istnieje kilka form prawnych, nad którymi nowy biznesmen powinien się zastanowić i dobrze przeanalizować, zanim podejmie decyzję, od tego, bowiem zależy przyszłość jego firmy. Poniżej przedstawiamy kilka podstawowych form prowadzenia działalności gospodarczej w Wielkiej Brytanii. Najbardziej odpowiednią formą prawną dla podjęcia działalności gospodarczej w mniejszym rozmiarze wydaje się być samozatrudnienie czyli samodzielna działalność gospodarcza. W Wielkiej Brytanii osoby fizyczne podejmujące samodzielną działalność gospodarczą mają obowiązek dokonania rejestracji w lokalnym urzędzie skarbowym (HM Revenue & Customs), tj. zgłoszenia przyjazdu do Wielkiej Brytanii i zgłoszenia samozatrudnienia. Kolejnym krokiem dla osób podlegającym brytyjskiemu prawu w zakresie ubezpieczeń społecznych jest wystąpienie o przyznanie numeru ubezpieczenia społecznego do lokalnego oddziału Departamentu Pracy i Emerytur.

Osoby podejmujące działalność gospodarczą w szeroko rozumianym sektorze budownictwa są zobowiązane zgłaszając samozatrudnienie i przyjazd do Wielkiej Brytanii uzyskać również tzw. tymczasową kartę CIS-4 (Constructions Industry Scheme). Po otrzymaniu numeru ubezpieczenia społecznego osoby te występują o stałą kartę CIS-4. Osoby samozatrudnione, po przekroczeniu ustalonego progu obrotów rocznych, powinny się również zarejestrować jako płatnicy VAT. Do sytuacji takiej dochodzi jednak stosunkowo rzadko, ponieważ limit ten jest relatywnie wysoki (w 2009 r. wynosił 58 000 funtów).

Kolejną kwestią związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej jest opodatkowanie podatkiem dochodowym osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednocześnie w Polsce i w Wielkiej Brytanii w stosunku do osób pracujących w Wielkiej Brytanii do 31 grudnia 2006r. regulowała umowa z dnia 16 grudnia 1976 r. między rządem RP a rządem Wielkiej Brytanii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie podatków od dochodu i zysków majątkowych (Dz. U. z 1978 r. Nr 7, poz. 20). Umowa ta przewidywała zasadę tzw. odliczenia proporcjonalnego.

Oznacza to, iż dochody osiągnięte z działalności gospodarczej związanej z posiadaniem stałej placówki w Wielkiej Brytanii podlegają opodatkowaniu również w Polsce, jednak podatek zapłacony w Wielkiej Brytanii może zostać odliczony od podatku dochodowego od osób fizycznych należnego w Polsce. Od 2007 roku obowiązuje nowa a zarazem korzystniejsza konwencja między Rzecząpospolitą Polską a Zjednoczonym Królestwem Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od zysków majątkowych (Dz. U. z 2006 r. nr 250, poz.1840). Ma ona zastosowanie do dochodów osiągniętych od 1 stycznia 2007r.

W rozliczeniu ma zastosowanie metoda wyłączenia z progresją. Metoda ta polega na tym, że państwo w którym podatnik ma, dla celów podatkowych, miejsce zamieszkania, wyłącza z opodatkowania te jego przychody, które, zgodnie z umową, mogą być opodatkowane w państwie źródła. Uzyskany za granicą dochód jest zwolniony z opodatkowania w Polsce, (do opodatkowania pozostałych dochodów osiągniętych w Polsce stosuje się stawkę podatku wyliczoną dla całości dochodu: polskiego i zagranicznego). 

Dlatego osoba, która będzie zarabiała zarówno w Polsce, jak i w Wielkiej Brytanii, będzie uwzględniać zarobki brytyjskie w polskim PIT tylko do ustalenia stopy procentowej, która będzie miała zastosowanie do zarobków polskich. Natomiast w sytuacji, gdy podatnik pracował i zarabiał tylko w Anglii, a w Polsce nie osiągną żadnych dochodów, nie będzie musiał w kraju w ogóle rozliczać się z pieniędzy zagranicznych (Polacy pracujący w Wielkiej Brytanii nie będą musieli opodatkowywać w Polsce dochodu uzyskanego za granicą).

Polacy zarabiający za granicą, którzy muszą rozliczać się w kraju, do rocznego PIT dołączają nowy załącznik PIT/ZG, gdzie znajduje się informacja o wysokości dochodów z zagranicy i zapłaconym tam podatku w danym roku podatkowym. Trzeba w nim wykazać uzyskany poza krajem dochód i zapłacony tam podatek po uprzednim przeliczeniu go na złotówki (Przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursów z dnia otrzymania lub postawienia do dyspozycji podatnika, ogłaszanych przez bank, z którego usług korzystał podatnik, i mających zastosowanie przy kupnie walut.

Jeżeli podatnik nie korzysta z usług banku, przychody przelicza się na złote według kursu średniego walut obcych z dnia uzyskania przychodów, ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski. Te same zasady będą miały zastosowanie do przeliczenia na złote podatku zapłaconego za granicą). Załącznik ten trzeba dołączyć do zeznań: PIT-36, PIT-36L, PIT-38. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej Brytyjski urząd podatkowy wyzbył się wszelkich uprzedzeń rasowych. Zarejestrowałeś się i płacisz podatki - jesteś OK. Taxman nie pyta o twój status imigracyjny.

Dlatego tylko w Wielkiej Brytanii możliwe jest odzyskanie podatku przez osobę, która pracowała bez prawa pracy i od dawna nie ma ważnej wizy. Ale jeśli uchylasz się od płacenia podatków, to urzędnik może być mniej pobłażliwy niż policjant i ma większe uprawnienia, z których skrupulatnie skorzysta. Brytyjczycy traktują płacenie podatków jako obowiązek i źle wygląda w towarzystwie osoba, która chwali się, że nie płaci podatków, bo oznacza to, że żyje na koszt pozostałych.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą jedynie w Wielkiej Brytanii są zobowiązane do opłacania w tym kraju składek na ubezpieczenie społeczne. W Wielkiej Brytanii wszyscy płatnicy składek podzieleni są na sześć grup. Osoby samozatrudnione kwalifikują się, w zależności od wysokości rocznych dochodów netto, do jednej lub dwóch spośród tych sześciu grup. Wszystkie osoby prowadzące samodzielną działalność gospodarczą opłacają składkę w grupie drugiej (Class 2), natomiast składka dla grupy czwartej (Class 4), obowiązuje tych samozatrudnionych, których roczny dochód netto przekracza kwotę 4.745 funtów.

Kiedy zarejestrować się jako samozatrudniony w Zjednoczonym Królestwie?

Przesłanki stojące za zmianą statusu na samozatrudnionego w Zjednoczonym Królestwie są dość podobne jak w Polsce. Są to:

 • chęć wystawiania faktur klientom,
 • wykonywanie swojej pracy na rzecz wielu osób fizycznych lub prawnych,
 • bezpośrednia odpowiedzialność za skutki finansowe swojej pracy (zarówno zyski jak i straty),
 • konieczność niwelowania ewentualnych błędów popełnionych przy realizacji zleceń
 • chęć zatrudnienia podwykonawców na własnych zasadach,
 • posiadanie pełni kontroli nad zleceniami,
 • zainwestowanie własnych pieniędzy w prowadzenie swojej działalności lub spółki,
 • zainwestowanie własnych pieniędzy w warsztat pracy lub inne elementy kluczowe dla realizacji danego zlecenia.

Widać wyraźnie że samozatrudnienie może być ciekawą propozycją dla wielu Polaków emigrujących do Londynu czy Belfastu w poszukiwaniu lepszego życia. Bardzo wiele osób z tej grupy wykonuje prace których specyfika jest charakteryzowana w pełni lub w znacznej części przez wymienione powyżej punkty. Przykładami tego typu prac mogą być: prace remontowe i budowlane, udzielanie korepetycji i porad z różnych dziedzin, usługi transportowe czy drobny handel.

W jaki sposób się zarejestrować?

Samozatrudniony (przyszły w sensie prawno-formalnym) może dokonać swojej rejestracji (zgłoszenia) jedną z czterech ścieżek, dla każdej z nich potrzebne są informacje opisane w punkcie 1.:

 • drogą pocztową - należy wydrukować i wypełnić formularz znajdujący się pod adresem http://www.hmrc.gov.uk/forms/cwf1.pdf. Do wypełnienia formularza niezbędne są następujące informacje: imię i nazwisko (opcjonalnie również nazwisko panieńskie), data urodzenia, numer Ubezpieczenia Narodowego (National Insurance number; w wypadku braku tego numeru należy zaznaczyć stosowne pole - zostanie on nadany), adres, numer telefonu kontaktowego, datę rozpoczęcia pracy na własny rachunek, rodzaj wykonywanego zajęcia (branżę), nazwę swojej firmy (działalności), siedziba firmy, telefon kontaktowy firmy o ile istnieje, status w firmie (na przykład samodzielnego przedsiębiorcy lub wspólnika), informacje o wspólniku (o ile istnieje) oraz uwagi własne. Ponadto formularz zawiera kilka opcjonalnych pól w rodzaju prośby o informatory dla planujących zatrudnić pracownika lub chcących zarejestrować się jako płatnik podatku VAT. Stosowny formularz obowiązuje także nierezydentów - należy zaznaczyć właściwe pole,
 • internetowo - pod adresem www.hmrc.gov.uk/selfemployed wypełniana jest stosowna ankieta online,
 • telefonicznie - dzwoniąc pod numer 0845 915 4515,
 • osobiście - składając wizytę w odpowiednim urzędzie. Na podstronie internetowej http://search2.hmrc.gov.uk/kbroker/hmrc/locator/locator.jsp?type=3 znajduje się wyszukiwarka urzędów obsługujących samozatrudnionych lub ubiegających się o nadanie statusu samozatrudnionego.

Ubezpieczenie

Zmora polskich przedsiębiorców (w tym samozatrudnionych), czyli parapodatek pod nazwą obowiązkowej (czytaj: przymusowej) składki na ubezpieczenie społeczne istnieje również w Zjednoczonym Królestwie. Tam nosi nazwę Class 2 National Insurance Contributions (dosłownie: Składka Drugiej Klasy na Ubezpieczenie Narodowe), potocznie NICs. Jej wysokość jest jednak szokująco mała. Podstawowa składka dla samozatrudnionych w Zjednoczonym wynosi... 2, 40 funta tygodniowo. Jest to około 10 złotych.

W przeliczeniu miesięcznym jest to około 40 złotych, a rocznym około 520 złotych. Ponadto to w gestii urzędu pozostaje pamięć o rozliczeniach: co 13 tygodni przedsiębiorca otrzymuje stosowny rachunek, wypełniając dodatkowy druk można obarczyć urząd ściąganiem tej należności z naszego rachunku bankowego. To nie koniec miłych niespodzianek: firmy osiągające przychody za dany rok podatkowy w kwocie poniżej 5 075 funtów mogą zostać zwolnione z tego obowiązku. Nazywa się to Wyjątkiem dla Małych Przychodów (Small Earnings Exception).

Warto także nadmienić o pewnym drobiazgu - podejściu do przedsiębiorcy. Na górze formularza uprasza się (nie nakazuje) o terminowość w przekazaniu informacji o samozatrudnieniu i opłacaniu składki. Nie straszy się jednak szeregiem sankcji - wskazuje się po prostu że petent który będzie zwlekał może (nie musi) mieć problem z późniejszym uzyskaniem opieki zdrowotnej lub państwowej emerytury.

Partnership (spółka)

Ten sposób pozwala założyć i prowadzić działalność dwóm lub więcej osobom na zasadach podobnych i równie prostych jak w przypadku samozatrudnienia. Taka forma prowadzenia biznesu nie ma odrębnego statusu prawnego. Jest to nic innego jak sposób połączenia osób samozatrudnionych w prostą biznesową strukturę. Dochód każdego z partnerów będzie rozliczany razem z istniejącymi osobistymi przychodami, więc prowadzenie księgowości tak działającej firmy jest bardzo proste. Partnerzy są współodpowiedzialni za ewentualne długi powstałe w czasie prowadzenia działalności.

Zakładając przedsiębiorstwo tego typu nie jest wymagane informowanie Companies House. Każdy z partnerów musi za to poinformować Inland Revenue o przejściu na samozatrudnienie.  Zarówno spółka, jak i każda z uczestniczących w niej osób osobiście musi przesłać formularz rozliczeniowy. Należy tu płacić podatek dochodowy oraz składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu swojego udziału w zyskach przedsiębiorstwa. Warto pamiętać, że w przypadku wyjścia jednego z partnerów ze spółki (śmierć, rezygnacja lub bankructwo) musi ona być niezwłocznie rozwiązana, gdyż nie posiada osobowości prawnej. Nie trzeba zamykać biznesu, wystarczy że pozostali partnerzy zawiążą nową spółkę.

Limited Company

Ta forma jest bardzo popularna wśród osób prowadzących niewielkie biznesy. Firma musi być zarejestrowana w Companies House (instytucji odpowiedzialnej za prowadzenie rejestru firm działających w Wielkiej Brytanii) zanim rozpocznie działalność. Termin "limited" oznacza, że finanse firmy są traktowane oddzielnie od osobistych środków wspólników. Udziałowcy nie są odpowiedzialni za długi firmy, choć czasem zdarzyć się może, że osoby ją prowadzące będą musiały poręczyć pożyczkę lub kredyt udzielany przedsiębiorstwu.

Zanim zacznie się działalność zajdzie potrzeba przedstawienia następujących dokumentów:

 • Memorandum of Association - powinien zawierać nazwę firmy, lokalizację, typ i cel działalności, wartość i rozłożenie udziałów oraz typ odpowiedzialności,
 • Articles of Association - wyszczególnia uprawnienia dyrektora, oraz prawa i obowiązki udziałowców oraz sposób zarządzania przedsiębiorstwem. Powinien go podpisać każdy ze wspólników.
 • Formularz numer 10 - dane osoby zarządzającej i sekretarza firmy oraz adres jej siedziby.
 • Formularz numer 12 - deklaracja zgodności z Ustawą o Firmach (Companies Act) z 1985 roku. Po przedłożeniu Memorandum i Articles of Association ten dokument musi być podpisany w obecności notariusza, radcy prawnego, sędziego pokoju lub prawnika uprawnionego do odbierania zaprzysiężonych zeznań (Commisioner for Oaths).

Limited llability Partnership (spółka z ograniczoną odpowiedzialnością)

Ten typ prowadzenia interesu jest dość podobny do "partnership", ale wspólników dotyka mniejsza odpowiedzialność za straty i długi powstałe w wyniku działalności. Tak zarejestrowana spółka jako autonomiczny byt prawny jest odpowiedzialna za swoje zadłużenie. W skład LLP mogą wchodzić zarówno osoby indywidualne jak i przedsiębiorstwa (minimum dwóch członków). Dzielą oni ryzyko, koszta, odpowiedzialność i zyski przedsięwzięcia, przy czym odpowiedzialność tylko do wysokości zainwestowanej sumy lub osobistych gwarancji udzielonych w celu zgromadzenia kapitału.

W trakcie formowania LLP należy określić prawa i obowiązki poszczególnych członków w "dokumencie partnerstwa" (Deed of Partnership). Jest to dokument posiadający moc prawną, podpisany przez wszystkich wspólników. Powinien zawierać nazwiska (nazwy) i adresy członków, wysokość wniesionego kapitału, opis zadań i odpowiedzialności w prowadzeniu interesu oraz metody postępowania na wypadek rezygnacji każdego ze wspólników. Aby zarejestrować spółkę z.o.o. trzeba się skontaktować z Companies House i wypełnić formularz LLP 2.

Rejestracja kosztuje 20 funtów. Może to za nas zrobić prawnik, księgowy lub powołana w tym celu firma, ale wtedy należy liczyć się z dodatkowymi opłatami. Zwykle LLP wyznacza jednego lub więcej członków (Designated Members) odpowiedzialnego za utrzymanie kontaktów z Companies House, przygotowanie raportów i działanie w imieniu spółki w przypadku jej rozwiązania. Potwierdzeniem dokonania rejestracji jest wydanie przez Companies House tzw. Certificate of Incorporation.

Spółka, która w rezultacie inkorporacji nabyła osobowość prawną, jest zobowiązana do przekazywania do Companies House sprawozdań rocznych (annual return), w którym zamieszczane są następujące informacje: adres zarejestrowanej siedziby spółki, wartość i struktura kapitału, adresy członków zarządu i udziałowców/ akcjonariuszy, rachunek wyników (zysków i strat), bilans, weryfikacja audytorska, sprawozdanie zarządu, stosowane metody amortyzacji majątku spółki, system wynagradzania zarządu i pracowników zarabiających powyżej 30.000 funtów rocznie, dotacje na rzecz partii politycznych i organizacji charytatywnych przekraczające kwotę 200 funtów, średni poziom zatrudnienia - w tym liczba osób niepełnosprawnych (dotyczy spółek zatrudniających powyżej 250 osób), zasady przepływu informacji i konsultacji z pracownikami. 
 

Bilans roczny spółki powinien zawierać m.in. dane o podejmowanych projektach inwestycyjnych, wartość i strukturę aktywów, udziały w innych spółkach powyżej 5% - w tym posiadane przez członków zarządu. Zgodnie z zaleceniami Companies House nowo powstałe firmy mają obowiązek przedłożyć swoje pierwsze sprawozdanie finansowe przed upływem 22 miesięcy od daty rejestracji, niezależnie od momentu rozpoczęcia faktycznej działalności. To pierwsze sprawozdanie finansowe musi rozpoczynać się z dniem rejestracji i nie może przekraczać okresu 18 miesięcy.

System rejestracji spółek stosuje w szerokim zakresie zasadę jawności i dostępności dokumentacji przechowywanej w Companies House, a ponadto sama spółka jest zobowiązana do udostępniania zainteresowanym określonych informacji o sobie - w niektórych przypadkach dostępność pewnych informacji może zostać ograniczona jedynie do udziałowców/akcjonariuszy.  W przypadku spółek z ograniczoną odpowiedzialnością wszystkie listowniki, formularze rachunków i broszury spółki muszą zawierać jej nazwę, numer rejestracyjny i określenie miejsca zarejestrowanej siedziby.

W spółce określanej terminem unlimited company wszyscy udziałowcy są osobiście odpowiedzialni za zobowiązania spółki, a procedura rejestracji jest podobna do przedstawionej powyżej. Nie ma tutaj obowiązku przekazywania informacji do Companies House, z wyjątkiem filii holdingu lub spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Companies House udziela również porad w zakresie wyboru nazwy nowej spółki i udostępnia broszurę informacyjną pt. Notes of Guidance on Company Names. 

Rejestracja oddziałów

Utworzenie oddziału wymaga rejestracji wg jednej z dwóch przewidzianych prawem procedur: 

 • firmy macierzyste inkorporowane na terenie Irlandii Północnej lub Gibraltaru mogą dokonywać w Wlk. Brytanii wyłącznie rejestracji tzw. place of business,
 • firmy macierzyste inkorporowane poza Irlandią Północną lub Gibraltarem rejestrują oddział lub place of business.

W okresie 1 miesiąca od utworzenia oddziału lub place of business należy dostarczyć do Companies House następującą dokumentację: nazwisko i adres przynajmniej jednej osoby zamieszkałej w Wlk. Brytanii i uprawnionej do określonych czynności prawnych w imieniu firmy macierzystej, poświadczona kopia dokumentów określających status firmy macierzystej - akt założycielski (wraz z tłumaczeniem na język angielski) oraz informacje o członkach zarządu firmy macierzystej. 

W odniesieniu do firm spoza obszaru Unii Europejskiej zamierzających otworzyć oddział/ place of business istnieje wymóg dostarczenia informacji odnośnie: prawa, wg którego firma macierzysta jest zarejestrowana, okresu sprawozdawczości finansowej i dostępności informacji, adresu firmy macierzystej w kraju inkorporacji, wielkości kapitału, posiadanych oddziałów - jeśli nie jest to uwzględnione w akcie założycielskim, daty utworzenia oddziału (place of business), jego nazwy, adresu i zakresu działalności oraz listy adresowej osób upoważnionych do reprezentowania oddziału w imieniu firmy macierzystej wraz z zakresem ich pełnomocnictw.

Po zaakceptowaniu przez Companies House złożonej dokumentacji wysyłany jest list, w którym stwierdza się fakt rejestracji, podając jej numer i datę. Po tym fakcie zarówno oddział jak i place of business zaczynają funkcjonowanie wg tych samych zasad jak firmy brytyjskie. Corocznie firma macierzysta przesyła do Companies House kopie własnych sprawozdań finansowo-ekonomicznych odzwierciedlających całość działalności firmy, a ich szczegółowość zależy od wymagań w tym zakresie obowiązujących w kraju jej inkorporacji.

W przypadku place of business nie wymaga się dostarczania m.in. kopii sprawozdania zarządu ani też weryfikacji audytorskiej. Poza tym Companies House musi być informowany o wszelkich zmianach aktu założycielskiego firmy macierzystej, jej nazwy, składu zarządu, adresu osoby uprawnionej do podejmowania czynności prawnych w jej imieniu oraz zmiany charakteru działalności.

Opodatkowanie spółki

Wszystkie zyski spółki dzielone są pomiędzy jej członków, na nich też spada odpowiedzialność podatkowa. Osoby samozatrudnione rozliczają się same (self assesment) a przedsiębiorstwa muszą zapłacić podatek korporacyjny od przychodów płynących z tytułu uczestnictwa w takiej spółce. Za informowanie Inland Revenue (urzędu skarbowego) o istnieniu spółki i wypełnianie dorocznych rozliczeń podatkowych. Powinno ono także zawierać "partnership statement" czyli dokument opisujący w jaki sposób zyski spółki zostały podzielone pomiędzy wspólników.

W Wielkiej Brytanii za pobór podatków bezpośrednio odpowiada Rada Dochodów  Państwa (Board of Inland Revenue – IR). Zajmuje się ona podatkami dochodowymi od osób prawnych i fizycznych oraz podatkami od zysków kapitałowych. Na system podatkowy Wielkiej Brytanii skład się podatek dochodowy od osób prawnych, podatek kapitałowy, vat i katastralny oraz podatek dochodowy od osób fizycznych.

Warto wiedzieć - rezydencja podatkowa.

Osoby, które pracują/przebywają w Zjednoczonym Królestwie przez dłużej niż 6 miesięcy w ciągu roku mogą się starać o uzyskanie statusu rezydenta podatkowego w Zjednoczonym Królestwie. Oznacza to, że osoba taka, mimo, że jest obywatelem polskim, rozlicza się podatkowo w Wielkiej Brytanii. W Zjednoczonym Królestwie kwota wolna od podatku jest znacznie wyższa niż w Polsce, wyższe są również progi, przy których zaczynają mieć zastosowanie wyższe stawki podatku i z tego powodu przeważnie podatek do zapłacenia będzie znacznie niższy niż przy rezydencji podatkowej w Polsce. 

Umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, określa rezydenta jako osobę, która ma w danym kraju miejsce stałego zamieszkania (dowodem może być umowa najmu mieszkania w Zjednoczonym Królestwie, rachunki za telefon itd., warto również wymeldować się w Polsce). Kolejnym kryterium są powiązania zawodowe i rodzinne. Musimy mieć więc dokumenty na to, że przez większą część roku pracujemy (i płacimy podatki) w Wielkiej Brytanii. Dokumentami takimi będą: P86, P85(s), P45, P60, odcinki płacowe (payslips) czy vouchery CIS. Z całą pewnością, wjeżdżając do Wielkiej Brytanii musimy zgłosić do HM Revenue & Customs nasz pobyt w Zjednoczonym Królestwie (przyjazd i wyjazd) - dokumenty P86 i P85(s). 

W Polsce nie składamy wtedy zeznania podatkowego, natomiast jeżeli urząd skarbowy zażąda wyjaśnień, trzeba być przygotowanym na udokumentowanie rezydencji w Zjednoczonym Królestwie i mieć przygotowane jak najwięcej dokumentów potwierdzających, że przebywamy, pracujemy i żyjemy na stałe w Wielkiej Brytanii. Jeżeli będziemy rezydentami podatkowymi w Zjednoczonym Królestwie, nasza sytuacja się odwróci: będziemy musieli zgłosić w HM Revenue & Customs nasze dochody z Polski, ale podatki zapłacone w Polsce pomniejszą kwotę, którą jesteśmy winni brytyjskiemu fiskusowi.

Stawka podstawowa podatku obejmującego towary i usługi – vat - wynosi w Wielkiej Brytanii 17,5%. Stawkę obniżoną do 5% stosuje się do paliw i energii elektrycznej dostarczanej na cele mieszkalne, dla instytucji charytatywnych czy do adaptacji budynków na cele handlowe lub mieszkalne. Stawka 0% obowiązuje na większość produktów żywnościowych, budownictwo mieszkaniowe, ubrania dla dzieci, samochody przystosowane dla osób niepełnosprawnych, środki transportu publicznego oraz książki.

____________________________________________________________________________

Wykaz źródeł:

1.http://firma-w-anglii-dzialalnosc-w-polsce.pl/,
2.http://www.gbritain.net/articles.php?id=17,
3.K. Uszok „Zarządzanie firmą w Wielkiej Brytanii”, Warszawa 2010, wyd. . CeDeWu, s. 110,
4.P. Mućko, A. Sokół „Jak założyć i prowadzić działalność gospodarcząw Polsce i wybranych krajach europejskich. Vademecum małego i średniego przedsiębiorcy”, Warszawa 2010, wyd CeDeWu, s. 254,
5.S. Biernat, A. Wasilewski „Wolność Gospodarcza w Europie”, Kraków 2009, wyd. Zakamycze, s. 77.

 

Aktualności

 • 1
 • 2
 • 3
Prev Next

Wtorki z eksportem w Toruniu

11-10-2019

Wtorki z eksportem w Toruniu

15 października 2019 r. w Toruniu dr Maksym Ferents poprowadził spotkanie informacyjne: Eksport na Ukrainę...

Rewolucja w regulacjach walutowych na Uk…

06-02-2019

Rewolucja w regulacjach walutowych na Ukrainie

Zasady polityki pieniężnej i kredytowej na 2019 rok zostały przyjęte w postanowieniu Banku Narodowego Ukrainy...

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Gr…

26-10-2018

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

25 października 2018 r. w Warszawie dr Maksym Ferents oraz Sergiusz Kuczyński - Partnerzy  Ferenc...

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – ni…

30-04-2018

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – nierezydentów na terytorium Polski

W związku z opodatkowaniem zarobków osiąganych przez osoby fizyczne – nierezydentów na terytorium Polski powstaje...

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Foru…

15-03-2018

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Forum Europa – Ukraina

Dr Maksym Ferents uczestniczył w obradach plenarnych XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie. Biznes, gospodarka, integracja...

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie…

04-07-2017

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie

27 września 2017 roku na Ukrainie wchodzi w życie ustawa upraszczająca inwestowanie w tym kraju. Ustawa...

Co po Brexicie?

30-03-2017

Co po Brexicie?

Obawy, które trapią nie tylko Polaków ale także innych obywateli unijnych, po własnie ogłoszonym początku...

Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych…

28-03-2017

 Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych na Ukrainie

W świetle procesów gospodarczych zachodzących aktualnie na Ukrainie oraz deklaracji władz na temat uporządkowania „reguł...

Biznes w Chinach

24-03-2017

Biznes w Chinach

Prawo spółek, ze względu na specyfikę polityczną, gospodarczą oraz kulturową Chin, a także odmienny system...