Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych na Ukrainie

W świetle procesów gospodarczych zachodzących aktualnie na Ukrainie oraz deklaracji władz na temat uporządkowania „reguł gry” w sferze inwestycji zagranicznych w tym państwie, niezwykle aktualnym jest pytanie zabezpieczenia inwestycji zagranicznych poprzez przeniesienia prawa własności pomiędzy kontrahentami z Ukrainy oraz ich zagranicznymi partnerami, w ramach bezgotówkowej rekompensaty zadłużeń.

Tajemnicą Poliszynela jest nienajlepsza kondycja finansowa przedsiębiorstw ukraińskich ze względu na skutki działań wojennych oraz dalszą stagnację gospodarki ukraińskiej. Nierzadko takie przedsiębiorstwa, obawiając się utraty płynności finansowej, proponują pogaszenie zadłużenia przed swoimi zagranicznymi kontrahentami w formie mienia ruchomego lub nieruchomego znajdującego się na terytorium Ukrainy.

Przedmiotem analizy w danym artykule jest nabycie przez zagraniczne przedsiębiorstwo-nierezydenta (ze szczególnym uwzględnieniem firm z Polski) ruchomego mienia na Ukrainie w ramach rekompensaty zadłużenia przez przedsiębiorstwo ukraińskie oraz ewentualne taktyki rozporządzenia się tym mieniem. 

Podstawą prawną działalności gospodarczej na Ukrainie jest Kodeks Gospodarczy, który wszedł w życie 1 stycznia 2004 r. Obejmuje on m.in.: ustawodawstwo antymonopolowe, pośrednictwo handlowe, uregulowania prawne transportu towarowego, tworzenie kapitału, działalność innowacyjną, działalność finansową, koncesje handlowe, działalność gospodarczą za granicą, inwestycje zagraniczne, wolne strefy ekonomiczne, koncesje importowe i eksportowe.  Kolejnymi dokumentami są: Kodeks Cywilny - drugi po Konstytucji akt prawny regulujący działalność gospodarczą na Ukrainie oraz Kodeks Celny (nowelizacja taryfy celnej od 25 marca 2005 r.).

W zakresie inwestycji zagranicznych obowiązują następujące ustawy: Ustawa Ukrainy z 16.04.91 r. Nr 959-XII "O działalności w zakresie handlu zagranicznego" z późniejszymi zmianami i uzupełnieniami; Ustawa Ukrainy z 10.09.91 r. Nr 1540a-XII "O ochronie inwestycji zagranicznych na Ukrainie"; Ustawa Ukrainy z 19.03.96 r. Nr 93/96-WR "O zasadach inwestycji zagranicznych".

Przepisy o trybie rejestracji państwowej inwestycji zagranicznych, zatwierdzone postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 07.08.96 r. Nr 928; Tryb wydawania, ewidencji i spłaty weksli wystawionych podczas wwożenia na Ukrainę mienia w charakterze wkładu zagranicznego inwestora do funduszu statutowego przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym oraz na podstawie porozumień (kontraktów) o wspólnej działalności inwestycyjnej, jak również opłaty cła przywozowego w przypadku wywłaszczenia tego mienia, zatwierdzony postanowieniem Gabinetu Ministrów Ukrainy z 07.08.96 r. Nr 937.

Obowiązują również umowy międzynarodowe, których stroną jest Ukraina. Porozumienie między rządem Ukrainy i rządem Rzeczypospolitej Polskiej o wzajemnym wspieraniu i ochronie inwestycji z 12.01.93 r., które weszło w życie 14.09.93 r. oraz Porozumienie o unikaniu podwójnego opodatkowania z 1993 r. Jeśli w umowach międzynarodowych znajdują się regulacje inne niż w ustawach wewnętrznych, zastosowanie mają umowy międzynarodowe. 

Status prawny mienia nabytego przez zagraniczne przedsiębiorstwo-nierezydenta 

W rozumieniu art.117 Kodeksu Gospodarczego Ukrainy firmą zagraniczną jest unitarne lub korporacyjne przedsiębiorstwo utworzone zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy, które działa wyłącznie na zasadzie własności zagranicznych osób fizycznych lub prawnych bądź już istniejące przedsiębiorstwo, nabyte przez te osoby. Działalność przedstawicielstw i oddziałów spółek utworzonych zgodnie z prawem innych państw jest prowadzona na terytorium Ukrainy zgodnie z prawem ukraińskim. 

Warunki i procedury tworzenia, organizacji oraz wymogi odnośnie działalności przedsiębiorstw zagranicznych są przewidziane przez Kodeks, Ustawę o zasadach inwestycji zagranicznych (93/96-RN) oraz inne akty normatywno-prawne. Zgodnie z prawem ukraińskim osoby fizyczne i prawne, stworzone w jakiejkolwiek formie organizacyjno-prawnej, które otrzymują dochody ze źródeł położonych na terytorium Ukrainy, z wyjątkiem instytucji, które mają status dyplomatyczny lub immunitet zgodnie z umowami międzynarodowymi lub ustawą – mają status nierezydentów.

Z powyższego można wywnioskować, że przedsiębiorstwo, utworzone zgodnie z prawem spółek Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzi działalność na terytorium Ukrainy jako zagraniczne przedsiębiorstwo-nierezydent, na podstawie umów z kontrahentami ukraińskimi. Jeżeli przedsiębiorstwo-nierezydent ma na celu nabycie mienia na terytorium Ukrainy w ramach rekompensaty zadłużenia przez kontrahenta ukraińskiego, to w danej sytuacji mamy do czynienia z roszczeniem jako przedmiotem umowy kupna – sprzedaży.

Zgodnie z art. 655 Kodeksu Cywilnego Ukrainy w umowie kupna – sprzedaży jedna strona (sprzedawca) przekazuje lub zobowiązuje się do przekazania majątku (towaru) na własność drugiej stronie (kupującemu), a kupujący przyjmuje lub zobowiązuje się do przyjęcia majątku (towaru) i zapłacić określoną sumę. Przedmiotem umowy kupna – sprzedaży może być towar znajdujący się u sprzedawcy w chwili zawarcia umowy lub będzie wytworzony (nabyty, zakupiony) przez sprzedawcę w przyszłości.

Przedmiotem umowy kupna – sprzedaży mogą być prawa majątkowe. W umowie kupna – sprzedaży praw majątkowych zastosowanie znajdują ogólne zasady kupna – sprzedaży, w przypadku, gdy z treści lub charakteru tych praw nie wynika inaczej.  Przedmiotem umowy kupna – sprzedaży może być roszczenie, w przypadku, gdy roszczenie nie posiada charakteru osobistego. W umowie kupna – sprzedaży praw do roszczeń stosuje się zasady o wystąpieniu prawa roszczeniowego, jeżeli w umowie lub postanowieniami prawa nie przewidziano inaczej.

Zagraniczni kontrahenci, nie będący rezydentami, kupujący towar na Ukrainie nie mogą samodzielnie dokonać odprawy celnej wywożonego z Ukrainy towaru. Podmioty gospodarcze prowadzące na Ukrainie działalność handlu zagranicznego w umowach eksportowych mogą posługiwać się formułą FAS tylko pod warunkiem sporządzenia klauzuli „dokonano odprawy celnej wywozowej”, tj. przyjęcia na siebie odprawy celnej towaru. Ukraińskie przedsiębiorstwo - eksporter towaru na warunkach FAS dokonuje przywozu towaru do uzgodnionego portu załadunku na swój rachunek i swoje ryzyko. 

Ukraińskie ustawodawstwo zezwala swoim podmiotom prowadzącym działalność handlu zagranicznego na stosowanie w zawieranych przez nich umowach eksportu i importu towarów formuły FOB w pełnym zakresie, bez żadnych ograniczeń. Według zasad INCOTERMS, ukraińscy eksporterzy towarów na warunkach FOB mają obowiązek na własne ryzyko i koszt dokonać odprawy celnej wywożonego towaru, a także załatwienia zezwoleń, certyfikatów i innych dokumentów wymaganych przy odprawie celnej tego towaru oraz dokonanie płatności związanych z odprawą celną. 

Miejscem dostawy towarów przez ukraińskich eksporterów posługujących się formułą FOB, mogą być morskie i rzeczne handlowe porty Ukrainy, z których dokonywane są międzynarodowe morskie /rzeczne/ przewozy towarów. Przy imporcie towarów na Ukrainę z zastosowaniem formuły FOB wartość celna tych towarów będzie wyższa od wartości wykazanej w umowie kupna-sprzedaży. 

Dzieje się tak dlatego, że ukraińskie przedsiębiorstwo-importer, pomimo opłaty samej wartości towaru wykazanego w umowie, dodatkowo ponosi koszty za dostawę towaru do granicy celnej Ukrainy, może też ubezpieczyć towar. Przy eksporcie towarów z Ukrainy ich wartość celna jest zgodna z ceną wykazaną na fakturze. 

Według ustawodawstwa ukraińskiego wniesienie dowolnego majątku ruchomego i nieruchomości oraz związanych z tym majątkiem praw własności jest traktowane jako inwestycja zagraniczna oraz podlega przepisom Ustawy o zasadach inwestycji zagranicznych (Nr 93/96-RN z dnia 11 marca 1996 roku).   Zgodnie z Ustawą inwestorami na terenie Ukrainy mogą być zagraniczne osoby prawne i fizyczne, posiadające pełną zdolność do wykonywania czynności prawnych. Inwestorami mogą również być: obce państwa, międzynarodowe organizacje rządowe, pozarządowe i samorządowe. 

Za inwestycje zagraniczne uznaje się wszelkie dobra, wartości i walory wnoszone przez inwestorów zagranicznych w celu uzyskania zysku lub osiągnięcia efektów społecznych. Inwestycje te mogą być realizowane dzięki wniesieniu:

a) waluty obcej, uznanej przez Narodowy Bank Ukrainy za wymienialną;
b) waluty ukraińskiej;
c) dowolnego majątku ruchomego i nieruchomości oraz związanych z tym majątkiem praw własności;
d) akcji, obligacji i innych papierów wartościowych oraz praw korporacyjnych wyrażonych w walucie wymienialnej;
e) należności pieniężnych oraz praw z nimi związanych,
f) dowolnych praw własności intelektualnej (np. praw autorskich, praw wynalazczych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, know-how itp.) pod warunkiem, że wartość tych praw jest wyrażona w walucie wymienialnej i oceniona przez ukraińskich ekspertów;
g) praw do prowadzenia działalności gospodarczej, łącznie z prawami do korzystania i eksploatowania zasobów naturalnych, których wartość wyrażona jest w walucie wymienialnej i potwierdzona zgodnie z prawem kraju inwestora;
h) innych dóbr, zgodnie z ustawodawstwem Ukrainy.

Podstawy prawne zagranicznego inwestowania na Ukrainie
 
Ukraińska legislacja dotycząca bezpośrednich inwestycji zagranicznych jest zgodna z międzynarodowymi standardami, co oznacza, iż:
 
a) pozwala na częściowy lub całkowity udział inwestora zagranicznego w przedsiębiorstwie ukraińskim,
b) zapewnia traktowanie nie gorsze niż w stosunku do przedsiębiorstw ukraińskich,
c) gwarantuje swobodną wymianę walut i transfer zysków,
d) zapewnia gwarancje zabezpieczające przed nacjonalizacją i wywłaszczeniem,
e) zapewnia kompensatę wszelkich strat wynikających z bezprawnego działania instytucji lub urzędników państwowych,
f) zapewnia inwestorowi niezmienność warunków prowadzenia działalności przez 10 lat,
g) zapewnia zwolnienie od cła i podatku VAT od importowanych dóbr kapitałowych, będących wkładem rzeczowym do spółki (pod warunkiem wprowadzenia ich w ciągu 30 dni do bilansu przedsiębiorstwa i nie sprzedania tych dóbr przez 3 lata),
h) zapewnia możliwość wycofania wniesionych zza granicy inwestycji – w formie pieniężnej i rzeczowej (bez opłaty cła) w ciągu 6 miesięcy od wstrzymania działalności.
 
Minimalny udział kapitału zagranicznego w kapitale zakładowym, wymagany do uznania przedsiębiorstwa za podmiot z udziałem zagranicznym, wynosi 10 %. Dopuszczalne są następujące formy inwestycji zagranicznych:
 
a)udział w przedsiębiorstwie utworzonym wspólnie z partnerem ukraińskim (osobą prawną lub fizyczną) lub nabycie udziałów w ukraińskim przedsiębiorstwie już istniejącym;
b)utworzenie nowego przedsiębiorstwa ze 100 % udziałem zagranicznego inwestora lub zakup przedsiębiorstwa już istniejącego;
c) nabycie majątku ruchomego lub nieruchomego (łącznie z budynkami, mieszkaniami, pomieszczeniami, urządzeniami, środkami transportu i innymi obiektami) w drodze bezpośredniego wykupu lub wykupu akcji, obligacji i innych papierów wartościowych;
d)nabycie innych praw majątkowych;
e)wykonywanie działalności gospodarczej w ramach umów o podziale produkcji;
f)inne nie zabronione przez prawo formy, w tym inwestycje realizowane na podstawie umów z ukraińskimi podmiotami gospodarczymi.

Wartość inwestycji zagranicznych oraz ukraińskich, w tym wkładów do kapitału zakładowego, wycenia się w walutach wymienialnych oraz w walucie ukraińskiej za porozumieniem stron na podstawie światowych cen rynkowych lub cen rynku ukraińskiego. Wartość inwestycji wyrażonej w walucie wymienialnej przelicza się na walutę ukraińską po kursie NBU.

Rejestracja państwowa zagranicznych inwestycji na Ukrainie

Rejestracji państwowej inwestycji zagranicznych dokonuje się w trybie określonym przez Ustawę. Rejestracja państwowa inwestycji zagranicznych w formie majątkowej prowadzona jest przez Rząd Autonomicznej Republiki Krym, obwodowe, miast Kijowa i Sewastopola miejskie państwowe administracje, w terminie 3 dni roboczych po faktycznym ich wniesieniu w trybie określonym przez Gabinet Ministrów Ukrainy. 

W celu rejestracji zagranicznej inwestycji należy do właściwego organu rejestrującego złożyć wniosek informacyjny w trzech egzemplarzach z adnotacją organu podatkowego właściwego do siedziby przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego potwierdzającą faktyczne wniesienie inwestycji, dokumenty potwierdzające formę inwestycji (np. dokumenty założycielskie, statut, umowa o wspólnej działalności itp.), dokumenty potwierdzające wartość inwestycji oraz dowód uiszczenia opłaty rejestracyjnej w wysokości 20 minimalnych dochodów ludności niepodlegających opodatkowaniu (tj. 140 UAH). 

Rejestracja inwestycji potwierdzana jest poprzez opieczętowanie wniosków informacyjnych. W przypadku jakichkolwiek zmian inwestor zobligowany jest informować o nich organ rejestrujący. Na terytorium Ukrainy dla inwestorów zagranicznych wprowadza się narodowe procedury (reżim) działalności inwestycyjnej oraz innej działalności gospodarczej, poza przypadkami przewidzianymi przepisami prawa Ukrainy i umowami międzynarodowym Ukrainy. 
 
W przypadku, gdy w przyszłości specjalnymi przepisami prawa Ukrainy o zagranicznych inwestycjach zostaną zmienione gwarancje ochrony inwestycji zagranicznych wymienionych w Rozdziale II Ustawy to przez okres 10 lat od dnia wejścia w życie takich przepisów na żądanie inwestora zagranicznego stosuje się państwowe gwarancje ochrony inwestycji zagranicznej wymienione w Ustawie.

Zagraniczne inwestycje w świetle prawa celnego
 
Zgodnie prawem celnym mienie nabyte na terytorium celnym Ukrainy nie podlega ocleniu przez organy celne Ukrainy, jednak przepisy prawa celnego będą stosowane przy repatriacji dochodów z rozporządzania się mieniem na Ukrainie oraz samego mienia z terytorium celnego Ukrainy. Majątek wwożony na Ukrainę jako udział (wkład) inwestora zagranicznego do funduszu statutowego przedsiębiorstw z inwestycjami zagranicznymi (poza towarami do sprzedaży lub użytek własny) zwalnia się od opłat celnych. 

Procedury ukraińskie przewidują w takim wypadku obowiązek wystawienia przez inwestora zagranicznego na rzecz organów celnych Ukrainy weksla w walucie obcej na sumę wwożonego majątku z 30-dniowym terminem wykupu. Weksel ten musi zostać złożony w ukraińskim banku prowadzącym rachunek inwestora. 

Jeżeli w okresie 30 dni wwożony majątek zostanie zaliczony w poczet kapitału statutowego (do bilansu) zakładanego przedsiębiorstwa organ celny dokonujący odprawy celnej umarza weksel – w tym celu wymagane jest uprzednie uzyskanie potwierdzenia wniesienia wkładu przez uzyskanie stosownej adnotacji na wekslu przez organy podatkowe właściwe do siedziby przedsiębiorstwa, w którym dokonana została inwestycja (organy te mają 15 dni na rozpatrzenie stosownego wniosku).
W przypadku, gdy w ciągu 30 dni od dokonania odprawy celnej w/w weksel nie zostanie umorzony, inwestor zobowiązany jest w ciągu 5 dni dokonać uiszczenia cła, a w przypadku gdy tego nie dokona organ celny ma prawo do wystąpienia do właściwego banku o realizację danego weksla.W przypadku wycofania przez inwestora zagranicznego wniesionego przez niego majątku z kapitału zakładowego w okresie 3 lat od jego wwiezienia na ukraińskie terytorium inwestor ten musi na następny dzień od wycofania majątku uiścić stosowne opłaty celne (o fakcie wycofania przez inwestora zagranicznego majątku z kapitału założycielskiego przedsiębiorstwa z udziałem kapitału zagranicznego organy celne są powiadamiane przez stosowne organy podatkowe). Zasada ta nie dotyczy sytuacji, gdy majątek ten zostanie wywieziony przez inwestora za granicę w przypadku podjęcia przez niego decyzji o całkowitym wycofaniu się z rynku ukraińskiego – co musi być potwierdzone stosowną celną deklaracją wywozową (szczegółowa procedura wydawania i umarzania przez organy celne weksli zawarta jest w rozporządzeniu nr 937 Gabinetu Ministrów z dnia 7 sierpnia 1996 r. (z późn. zm.) „O zatwierdzeniu Trybu wydania, rejestracji i umorzenia weksli wydanych w trakcie wwozu na Ukrainę majątku w formie wkładu inwestora zagranicznego do kapitału założycielskiego przedsiębiorstwa z kapitałem zagranicznym lub zgodnie z umową o wspólnej działalności, a także uiszczenia cła w przypadku wycofania tego majątku”). W takim przypadku, zgodnie z ukraińskimi przepisami, zagraniczni inwestorzy na Ukrainie mają prawo do swobodnego wywozu za granicę bez konieczności uiszczenia cła wniesionych w formie rzeczowej lub pieniężnej inwestycji, a także uzyskanych z niej dochodów w formie rzeczowej lub pieniężnej (maksymalnie w ciągu 6 miesięcy od momentu zakończenia inwestycji).Zysk z działalności gospodarczej prowadzonej na Ukrainie może być bez przeszkód transferowany za granicę w obcej walucie (po zapłaceniu należnych podatków - potwierdzeniem może być zaświadczenie Państwowej Administracji Podatkowej (wydane w trybie określonym w zarządzeniu Państwowej Administracji Podatkowej nr 417 z dnia 3 września 2003 r. (z późn. zm.) „O zatwierdzeniu Trybu wydania zaświadczenia o spłacie przez nierezydenta na Ukrainie podatku od przychodów oraz formy tego zaświadczenia”) lub legalizowany dokument potwierdzający fakt zarejestrowania danego inwestora w kraju, z którym Ukraina ma podpisaną umowę o unikaniu podwójnego opodatkowania (zgodnie z trybem przewidzianym w rozporządzeniu Gabinetu Ministrów Ukrainy nr 470 z dnia 6 maja 2001 r. (z późn. zm.) „O zatwierdzeniu Trybu zwolnienia (zmniejszenia) od opodatkowania dochodów pochodzących z Ukrainy ze względu na międzynarodowe umowy Ukrainy o unikaniu podwójnego opodatkowania”).), zgodnie z ustawą O opodatkowaniu zysku przedsiębiorstw z maja 1997 roku (jeśli inwestor jest osobą prawną) lub zgodnie z dekretem Rady Ministrów z grudnia 1992 roku (jeśli inwestor jest osobą fizyczną). Przedsiębiorstwa z inwestycjami zagranicznymi płacą podatki zgodnie z przepisami prawa Ukrainy. W razie całkowitej likwidacji inwestycji ustawa daje inwestorom zagranicznym prawo do swobodnego transferu zainwestowanego kapitału, w tym przyrostu kapitału, w formie pieniężnej lub naturalnej w terminie sześciu miesięcy od dnia likwidacji.Opodatkowanie inwestycji zagranicznychWysokość i zasady opodatkowania dochodów przedsiębiorstw zagranicznych/z udziałem zagranicznym prowadzących działalności gospodarczą na Ukrainie zależą od statusu, jaki dany podmiot posiada w myśl ukraińskich przepisów podatkowych. Przepisy te wyróżniają trzy rodzaje statusu w odniesieniu do przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą na terytorium tego kraju:
  • status rezydenta – status ten otrzymują te osoby prawne (oraz inne podmioty gospodarcze), które utworzone zostały w oparciu o krajowe przepisy prawne oraz posiadają siedzibę na terytorium Ukrainy;
  • status nierezydenta – status ten posiadają te osoby prawne (oraz inne podmioty gospodarcze), które utworzone zostały w oparciu o zagraniczne przepisy prawne oraz posiadają siedzibę poza granicami Ukrainy;
  • status stałego przedstawicielstwa nierezydenta – status ten otrzymuje dowolna stała placówka nierezydenta (np. biuro, filia, fabryka) przy pomocy której prowadzi on w pełnym lub częściowym zakresie swoją działalność na terytorium Ukrainy. Status taki może otrzymać także rezydent, jeżeli otrzyma on upoważnienie od nierezydenta do reprezentowania na Ukrainie jego interesów.
W przypadku rezydentów dochodami podlegającymi opodatkowaniu są wszystkie dochody uzyskiwane przez nich zarówno ze źródeł krajowych, jak również zagranicznych. Natomiast w przypadku nierezydentów i stałych przedstawicielstw nierezydentów opodatkowaniu podatkiem CIT podlegają jedynie dochody uzyskiwane ze źródeł krajowych. Na Ukrainie obowiązuje jednolita, liniowa stawka podatku od dochodów przedsiębiorstw rezydentów wysokości 25%. Stawki te dotyczą także stałych przedstawicielstw nierezydentów działających na terytorium Ukrainy.

Dochody przedsiębiorstw-nierezydentów Ukrainy otrzymane od ukraińskich przedsiębiorstw rezydentów oraz od stałych przedstawicielstw nierezydentów opodatkowane są stawką w wysokości 15%. Podstawą opodatkowania jest dochód, który określa się w drodze pomniejszenia sum przychodu okresu sprawozdawczego na sumę kosztów uzyskania przychodów oraz na wartość odpisów amortyzacyjnych. 

Do przychodu zalicza się: 
 
a)Przychód ogólny ze sprzedaży towarów (robót, usług), w tym także produkcji pomocniczej oraz obsługiwanej nie posiadającej osobowości prawnej, a także przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, hipotecznych certyfikatów udziału. 

b)Przychody od przeprowadzonych operacji bankowych, ubezpieczeniowych oraz innych operacji (usług) finansowych, handlu wartościami walutowymi, papierami wartościowymi, zobowiązaniami dłużnymi oraz wierzytelnościami. 

c)Przychody w postaci dywidend, otrzymanych od nierezydentów, procentów, opłat licencyjnych, posiadania wierzytelności dłużnych, a także przychody od dokonanych operacji leasingowych (dzierżawy). 

d)Kwoty bezzwrotnej pomocy finansowej uzyskanej przez podatnika w okresie rozliczeniowym, wartość towarów (robót, usług) bezpłatnie otrzymanych przez podatnika w okresie rozliczeniowym, z wyjątkiem ich udzielenia na rzecz instytucji non profit (niedochodowych) oraz w granicach takich operacji między podatnikiem a jego jednostkami odrębnymi nie posiadającymi osobowości prawnej (filiami, oddziałami). 
 
e)Do kosztów uzyskania przychodu zalicza się: Wartość wszelkich wydatków, poniesionych (naliczonych) przez podatnika w ciągu okresu sprawozdawczego, które są związane z przygotowaniem, organizacją, prowadzeniem produkcji, sprzedażą towarów (robót, usług) oraz ochroną pracy. 

f)Wartość zapłaconych (naliczonych) podatków, opłat (obowiązkowych należności), określonych w ustawie Ukrainy o systemie podatkowym poza nieokreślonymi bezpośrednio w wykazie podatków. 

g)Dla podatników, których główną działalnością jest produkcja towarów rolnych, do kosztów uzyskania przychodu zalicza się podatek gruntowy. 

h)Wydatki podatnika, związane z dokonywaniem przedsięwzięć przedsprzedaży oraz reklam dotyczących towarów (robót, usług) sprzedawanych (udzielanych) przez takiego podatnika. 

i)Koszty na organizację przyjęć, prezentacji i świąt, nabycia oraz przekazywania prezentów, łącznie z bezpłatnym rozdawaniem „prezentów” lub bezpłatnym udzielaniem usług w celach reklamowych, lecz nie więcej niż 2% od opodatkowania dochodu podatnika za poprzedni rok rozliczeniowy.

W Ukrainie stosowana jest jednolita stawka podatku od wartości dodanej (VAT), która wynosi 20%. Płatnikami VAT są podmioty gospodarcze, mające swoją siedzibę na terytorium Ukrainy oraz organizacje międzynarodowe i zagraniczne osoby prawne, prowadzące działalność gospodarczą na terytorium Ukrainy.
 

Aktualności

  • 1
  • 2
  • 3
Prev Next

Wtorki z eksportem w Toruniu

11-10-2019

Wtorki z eksportem w Toruniu

15 października 2019 r. w Toruniu dr Maksym Ferents poprowadził spotkanie informacyjne: Eksport na Ukrainę...

Rewolucja w regulacjach walutowych na Uk…

06-02-2019

Rewolucja w regulacjach walutowych na Ukrainie

Zasady polityki pieniężnej i kredytowej na 2019 rok zostały przyjęte w postanowieniu Banku Narodowego Ukrainy...

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Gr…

26-10-2018

I Forum Wsparcia Polskiego Biznesu za Granicą

25 października 2018 r. w Warszawie dr Maksym Ferents oraz Sergiusz Kuczyński - Partnerzy  Ferenc...

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – ni…

30-04-2018

Obowiązek podatkowy osób fizycznych – nierezydentów na terytorium Polski

W związku z opodatkowaniem zarobków osiąganych przez osoby fizyczne – nierezydentów na terytorium Polski powstaje...

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Foru…

15-03-2018

Dr Maksym Ferents uczestniczył w XI Forum Europa – Ukraina

Dr Maksym Ferents uczestniczył w obradach plenarnych XI Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie. Biznes, gospodarka, integracja...

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie…

04-07-2017

Ułatwienia dla polskich firm na Ukrainie

27 września 2017 roku na Ukrainie wchodzi w życie ustawa upraszczająca inwestowanie w tym kraju. Ustawa...

Co po Brexicie?

30-03-2017

Co po Brexicie?

Obawy, które trapią nie tylko Polaków ale także innych obywateli unijnych, po własnie ogłoszonym początku...

Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych…

28-03-2017

 Zabezpieczenie inwestycji zagranicznych na Ukrainie

W świetle procesów gospodarczych zachodzących aktualnie na Ukrainie oraz deklaracji władz na temat uporządkowania „reguł...

Biznes w Chinach

24-03-2017

Biznes w Chinach

Prawo spółek, ze względu na specyfikę polityczną, gospodarczą oraz kulturową Chin, a także odmienny system...